La direcció nomena com a mínim un tutor per a cada grup classe

Les funcions de les tutories són les següents:

 • Exercir la tutoria individual i de grup dels alumnes assignat que inclou el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, l’orientació global del seu aprenentatge i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social.
 • Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.
 • Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i l’evolució escolar i personal dels seus fills i cooperar en el procés educatiu, a través dels butlletins d’avaluació, entrevistes i/o reunions al llarg del curs.
 • Incorporar elements que permetin la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu.
 • En el cas de 4t d’ESO i del batxillerat, reforçar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional donada als alumnes.
 • Informar i coordinar-se amb tot el professorat del grup a través dels equips docents i, si escau, amb la tutoria de l’aula USEE i/o psicopedagogues, així com els professionals d’atenció educativa.

Tenint en compte la importància que el nostre institut dóna a les tutories, a continuació s’expliquen els criteris de selecció dels tutors a tots els nivells:

 • Ser tutor al nostre institut suposa el reconeixement de la bona tasca educativa portada a terme pel professor, i l’evident grau de confiança que l’equip directiu li atorga, de tal manera que rarament un professor que acabi d’arribar al centre serà responsable de la tutoria d’un grup.
 • Un altre criteri és mantenir el mateix tutor al llarg de dos cursos sempre que sigui possible, sobretot a primer i segon d’ESO.

Cada curs té una programació de les hores de tutoria. En l’ESO, els eixos de cadascuna són aquets:

 • 1r: coneixement de l’institut, coneixement del grup, autoconeixement, tècniques d’estudi, preparació i valoració de les avaluacions, preparació de les festes de l’institut.
 • 2n: cohesió del grup, autoconeixement, control del propi aprenentatge, prevenció de les drogodependències, preparació i valoració de les avaluacions, preparació de les festes de l’institut.
 • 3r: es continuen treballant els aspectes dels cursos anteriors i se n’afegeixen d’altres com la resolució de conflictes, fent un taller de mediació al primer trimestre; informació sobre sexualitat, a través del taller JASP (Joves i Adolescents Sexualment Preparats), informació sobre drogodependències, i orientació acadèmica per ajudar-los en la tria de les matèries optatives específiques de 4t.
 • 4t: orientació professional i acadèmica

La coordinació de batxillerat i les tutories informen els alumnes de les sortides acadèmiques i professionals:

 • Informació de provés d’accés a cicles de grau superior per a alumnes repetidors
 • Informació d’adreces d’Internet sobre informació acadèmica. www.unportal.cat, correu: unportal028@unportal.cat
 • Informació exàmens PAU.
 • Assaig de proves de selectivitat al final del 2n trimestre.
 • Portes Obertes a diferents facultats.

L’horari d’atenció

L’horari d’atenció de les tutories a les famílies per aquest curs es troba a l’apartat del curs actual d’aquesta web.