Organització del treball de recerca

Alumnes de segon de batxillerat:

Els alumnes de segon de batxillerat tenen el treball de recerca en marxa des del curs passat (van triar el tema i se’ls va adjudicar un tutor després de la segona avaluació)

Control del treball de recerca:

Els tutors fan un seguiment dels treballs que tenen adjudicats a partir d’un Full de Seguiment que l’alumne i el tutor omplen i signen cada vegada que es reuneixen.

Lliurament del treball de recerca:

La data de lliurament del Treball de Recerca és a finals de novembre.
Els alumnes que no entreguin el treball en la data prevista hauran d’al·legar, davant d’un tribunal d’incidències, els motius per no presentar el treball. El tribunal d’incidències, integrat pels tutors de segon de batxillerat i per la coordinació de batxillerat, estudiarà els casos presentats. En cas que sigui admesa l’al·legació es permetrà la presentació del treball en una altra data. Si el motiu de la no presentació no té una causa justificada, el treball no podrà optar a una nota superior a 5.

Defensa oral:

La defensa oral dels treballs es fa abans de les vacances de Nadal.
En cas que un alumne suspengui el treball de recerca, el tutor del treball li marcarà les tasques a fer per tal que pugui recuperar la nota.

Dates concretes curs actual

Alumnes de primer de batxillerat:

Desembre: Presentació de les propostes de treballs de recerca per part del professorat per tal que els alumnes vagin triant tema.

Gener: Els alumnes lliuren la sol·licitud de treball de recerca. La coordinació de batxillerat assigna tutor de treball de recerca als alumnes segons la mitjana de notes de la segona avaluació.