La normativa vigent, recollida en el decret d’autonomia dels centres educatius del 5/8/2010, diu que “a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat” poden derivar en la no assistència a classe. Per dur a terme això cal complir la normativa de l’institut que  fixa les següents condicions:

  • Que es faci un debat en presència del tutor i s’expliquin els motius de la vaga. Cal estar ben informats de la convocatòria: qui convoca? Quan? Per quins o quins motius? Un cop finalitzat el debat es farà una votació orientativa. Recordem que el dret a “no assistència a classe” és individual no col·lectiu.
  • Que es notifiqui per escrit el resultat de la votació a la direcció del centre amb 48h d’antelació.
  • Que, en cas d’acceptar-se per part de la direcció la sol·licitud de vaga, l’alumne presenti el justificant amb la signatura dels pares.
  • Que els alumnes que no fan vaga puguin assistir lliurement a les classes.
  • Que en cas que hi hagués una activitat prèvia a la convocatòria (exàmens, sortides, etc.) quedarà a mans del professor responsable l’aplaçament o no de l’esmentada activitat. En cas d’un examen el professor en cap cas pot posar un zero.
  • L’alumne haurà de posar-se al dia pel seu compte de les matèries a les quals no ha assistit el dia de la vaga.
  • La no assistència aquest dia, amb la prèvia autorització paterna, no es considerarà falta injustificada.

3D-Puzzle-Black-and-Red-Wallpaper