L’Institut Valldemossa té vigent un projecte lingüístic des del curs 2010-11, on s’expressa el tractament que es fa en l’ensenyament i aprenentatge de les diferents llengües.

Objectius generals:

 • Aconseguir parlants plurilingües atesa la importància de garantir la competència comunicativa en el major nombre possible de llengües i el coneixement de diferents cultures.
 • Desenvolupar diferents estratègies didàctiques per transmetre l’esmentada competència comunicativa.
 • Aconseguir que la diversitat lingüística del nostre centre sigui vista com una oportunitat per evitar caure en prejudicis lingüístics i en actituds bel·ligerants contra les diferents cultures.
 • Assolir una bona competència comunicativa en anglès com a primera llengua estrangera que té el centre.
 • Oferir el francès i l’italià com a matèries de lliure elecció a l’alumnat.
 • Afavorir l’aprenentatge de segones llengües estrangeres, el francès i/o italià i a més a més impartir altres matèries en llengua estrangera.
 • Atendre la diversitat tant des del punt de vista de l’alumnat amb NEE com amb altes capacitats.

Quant a la llengua oral, els objectius del nostre centre són:

 • Fer reflexionar sobre la importància de l’expressió oral en la comunicació.
 • Fomentar l’ús de la llengua tot definint en quines situacions és necessari elaborar un determinat tipus de discurs oral.
 • Valorar l’ús dels diferents registres de producció oral.
 • Donar a conèixer els diferents trets dialectals de la llengua catalana, almenys a batxillerat.
 • Aplicar diferents procediments i formats per enriquir els textos orals.

Quant a la llengua escrita, els objectius del nostre centre es basen en què l’alumnat ha de ser capaç de:

 • Produir textos escrits narratius, descriptius i conversacionals, adequats, coherents i cohesionats.
 • Usar tècniques de síntesi, en suport paper o digital, per tal de comprendre textos escrits: subratllat, esquemes i resum.
 • Exposar l’opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat.
 • Escriure textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text literari treballat a l’aula o realitzar-ne alguna transformació senzilla.
 • Entendre qualsevol tipus de producció escrita, treballar el text amb criteris morfològics, sintàctics, semàntics i fonètics.
 • Comprendre textos escrits de la vida acadèmica i altres situacions comunicatives.
 • Llegir i entendre qualsevol text literari adequat al seu nivell i d’elaborar comentaris de text ben estructurats.

Pel que fa a l’ús de la llengua en les diverses àrees:

El català és la llengua vehicular de les àrees del currículum (tret de les matèries de llengua castellana, llengua estrangera i optatives de Francès i Italià), així com de les assignatures que s’imparteixen en anglès.
L’aprenentatge de la llengua catalana té com objectiu principal assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en català, i és responsabilitat del professorat de totes les àrees. En totes les matèries que cursa l’alumnat es posa una especial atenció en les competències lingüístiques. En totes les matèries es treballen la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i la comunicació. Per millorar l’expressió escrita, el centre té el projecte interdisciplinar Explica-m’ho.

LLEGIR PROJECTE LINGÜÍSTIC COMPLET