Un compromís de tota la nostra comunitat educativa

L’ Institut VALLDEMOSSA té per missió formar nois i noies a partir de 12 anys perquè tinguin una sòlida formació i puguin esdevenir ciutadans responsables i solidaris, amb unes habilitats personals i socials que els permetin una bona inserció acadèmica, laboral i social. Per tal d’aconseguir-ho, el Projecte Educatiu del Centre es basa en els valors propis d’una societat democràtica, que potenciïn la qualitat educativa des d’una vocació de servei públic, arrelat a l’entorn i compromès amb els següents aspectes:

Projecte de direcció 2018-2022

 • Concepció de l’educació  com un procés integral que afecta tots els aspectes de la personalitat.
 • Respecte al pluralisme ideològic i cultural, evitant tota discriminació per raó de sexe o de cultura.
 • Potenciació dels valors de la convivència i de l’actitud de diàleg constructiu.
 • Utilització del català com a llengua de referència per a tota la comunitat educativa, i amb una presència adequada del castellà i de les llengües estrangeres que garanteixin la competència lingüística en una societat global.
 • Priorització de l’atenció a la diversitat, a partir de l’anàlisi de les necessitats de l’alumnat, cercant unes estratègies prou flexibles que permetin atendre tots els nivells .
 • Implementació d’una sòlida acció tutorial,  comptant amb el treball coordinat entre el centre i les famílies..
 • Participació del professorat en projectes d’innovació educativa.
 • Foment de la participació responsable per part de tots els membres de la comunitat educativa a travès dels òrgans de participació en la gestió institucional.

Amb el desenvolupament del nostre Projecte Educatiu de Centre pretenem:

 • Consolidar el servei públic de qualitat que ofereix el centre, i alhora donar a conèixer les seves virtuts a la zona educativa més propera.
 • Consolidar el treball en equip i l’acció tutorial del centre, millorant la implicació de les famílies en el procés formatiu dels seus fills.
 • Millorar els resultats acadèmics del nostre alumnat, curs rera curs, tant com sigui possible.
 • Millorar la cohesió social, tot afavorint espais de relació i formació oberts a l’alumnat i les famílies, així com a l’entorn més proper.
 • Consolidar el bon clima de relació i de treball que ja hi ha al centre, potenciant el model amb iniciatives més participatives per part de l’alumnat i les famílies.
 • Millorar la formació integral del nostre alumnat, tot afavorint la cultura de l’esforç i valorant la superació personal.
 • Aconseguir una millora en les metodologies, en especial d’aquelles que fan ús de les tecnologies, per tal de motivar i rendabilitzar totes les possibilitats de les situacions d’ensenyament-aprenentatge.

Els valors en què es basa el nostre projecte educatiu són:

 • El respecte com a base de la convivència.
 • El pluralisme ideològic.
 • La coeducació.
 • La valoració de l’esforç i de la superació personals.
 • El treball basat en la implicació i el consens de tot l’equip educatiu.
 • La participació activa i responsable en la gestió institucional.
 • El català com a llengua de referència en tots el àmbits de la vida escolar.
 • La formació integral de tot l’alumnat.
 • La consideració del bé públic com a propi.
 • La satisfacció de la pertinença a una comunitat.
DESCARREGAR NOFC