Integració i inclusió

El Programa TEI (Tutoria Entre Iguals) està plenament implantat al nostre institut. El TEI és un programa de convivència per a la prevenció de la violència              i l’assetjament escolar, és institucional i implica a tota la comunitat educativa. Té com a objectiu bàsic millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, orientades a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica).
Considera la participació activa dels iguals com a elements bàsics del
procés de prevenció i intervenció en situacions de violència a assetjament escolar: Els alumnes de 3r curs són tutors emocionals dels de 1r.
És una intervenció sistemàtica en el desenvolupament dels plans de convivència i d’integració, la prevenció de l’abús de poder i la resolució de conflictes, encaminats a la creació d’una cultura de la no-violència, on els alumnes són els elements bàsics de dinamització.
Com a estratègia preventiva hem optat per la Tutoria Entre Iguals des
d’una perspectiva emocional, desenvolupant les competències cognitives, psicològiques i emocionals, centrades en el grup i el desenvolupament cooperatiu. Està centrat en les competències emocionals amb un model positiu, i en el desenvolupament de competències sobre sensibilització, empatia i empoderament del      grup classe com a element preventiu i dissuasori de les conductes violentes.
En cap cas el programa TEI pretén ser la solució a tots els problemes de
convivència d’un centre educatiu, però sí és una excel·lent estratègia per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar als centres educatius. En
aquest procés estem implicats tots/es i solament aquest compromís facilitarà un canvi de mirada de la convivència i l’educació.