L’Educació Secundària contempla una funció orientadora en l’acompanyament de tots i cadascun de l’alumnat

Al Valldemossa, l’orientació contempla tres vessants: la personal, l’acadèmica i la professional.
Es duu a terme a través dels següents òrgans: les tutories (que fan el seguiment més intensiu i proper), els equips docents, les juntes d’avaluació, l’equip psicopedagògic del centre, i l’EAP (com a suport extern).

El procés orientador comença a primer, des de les tutories, amb la col·laboració de les psicopedagogues del centre, i cristal·litza a 4t, quan, en finalitzar l’etapa obligatòria, s’ha de fer una proposta orientadora per a cada alumne del centre.

Al llarg del darrer curs s’orienta especialment de cara a la sortida posterior. Tenint en compte l’expedient acadèmic, es realitza un test d’interessos i preferències professionals, es fa una recerca d’informació del sistema educatiu i dels diferents itineraris, es visita Porta 22, es faciliten les fonts d’informació actualitzades, com ara els portals d’internet , el Saló de l’Ensenyament, les dades de preinscripció i matrícula, i es programen xerrades específiques per als alumnes i per als pares. Quan es té tota la informació actualitzada, de cara a la matrícula posterior, es lliura un dossier informatiu.

Al final, cada alumne té una proposta d’itinerari personalitzat, amb una proposta d’estudis postobligatoris junt amb la informació dels possibles centres on els pot cursar

9647972522_eb1f0c3ca7_z

A l’orientació personal es treballen aspectes com:

 • L’autoconeixement.
 • Els hàbits d’estudi.
 • Aspectes de convivència i participació.
 • La gestió de les emocions.
 • La resolució de conflictes.
 • Altres competències transversals.

A l’orientació acadèmica es fa el seguiment de:

 • El seguiment acadèmic.
 • Les propostes d’opcionalitat.
 • L’avaluació i l’autoavaluació.
 • Les expectatives personals i familiars.

A l’orientació professional es treballen els següents aspectes:

 • Informació dels possibles itineraris.
 • Perfil d’interessos i capacitats.
 • Anàlisi dels resultats acadèmics.
 • Proposta d’orientació personalitzada.
 • Suport al procés de preinscripció o derivació a Serveis específics.