Loading...

L’acció tutorial l’exerceix el tutor en coordinació amb el professorat que intervé en un mateix grup

L’acció tutorial és el conjunt d’activitats que es porten a terme per treballar l’orientació personal, escolar, acadèmica i professional dels alumnes, fer el seguiment del seu procés d’aprenentatge i ajudar al seu creixement des del punt de vista personal i maduratiu.
Contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre, per tal de donar suport al procés educatiu.
L’acció tutorial l’exerceix el tutor en coordinació amb el professorat que intervé en un mateix grup. Es concreta en una hora setmanal de tutoria amb el grup classe, tutories individualitzades i reunions amb les famílies.
El pla d’acció tutorial  (PAT) concreta els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial. A grans trets,  en el nostre centre contempla la realització d’activitats per millorar els  hàbits d’estudi, la dinàmica del grups, l’autoconeixement i l’acceptació d’un mateix i d’orientació sobre els interessos i aptituds de l’alumne.

Tenint en compte la importància que el nostre institut dóna a les tutories, els criteris de selecció dels tutors a tots els nivells són els següents:

  • Ser tutor al nostre institut suposa el reconeixement de la bona tasca educativa  portada a terme pel professor/a, i l’evident grau de confiança que l’equip directiu li atorga, de tal manera que rarament un professor que acabi d’arribar al centre serà responsable de la tutoria d’un grup.
  • Un altre criteri és mantenir el mateix tutor al llarg de dos cursos sempre que sigui possible, sobretot a primer i segon d’ESO.

A 1r d’ESO la tutoria està enfocada a la rebuda de l’alumnat i adaptació a la nova etapa i al centre. També es fan activitats sobre els riscos de les xarxes socials i Internet.
A 2n d’ESO es treballen els aspectes relacionats amb els  canvis a l’adolescència, i els hàbits d’alimentació i prevenció de conductes de risc.
Tant a 1r com a 2n d’ESO  es reflexiona sobre la sostenibilitat, seguint el programa “embolcalls més sostenibles”.
A 3r d’ESO es proposen activitats d’educació per la salut i sexualitat, es treballen aspectes sobre competències socials i es plantegen activitats relacionades amb la cultura de la pau i la solidaritat.
A 4t d’ESO les activitats de tutoria estan encaminades a facilitar la tria d’opcions, el coneixement de les pròpies possibilitats i l’orientació acadèmica i professional. Per garantir la millor orientació dels alumnes, comptem amb el suport de l’equip d’especialistes en psicopedagogia del centre i de l’EAP de Nou Barris. De tot aquest conjunt d’actuacions se’n deriva el Consell d’Orientació personalitzat que rep cada alumne a final de curs.

La direcció nomena com a mínim un tutor per a cada grup classe (en alguns casos pot nomenar un cotutor).

[/fusion_builder_column_inner]

Les funcions de les tutories són les següents:

  • Exercir la tutoria individual i de grup del seu grup d’alumnes assignat que inclou el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, l’orientació global de llur aprenentatge i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social.
  • Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.
  • Informar periòdicament a les famílies sobre el procés d’aprenentatge i l’evolució escolar i personal dels seus fills i cooperar en el procés educatiu, a través dels butlletins d’avaluació, entrevistes i/o reunions al llarg del curs.
  • Incorporar elements que permetin la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu.
  • En el cas de 4t d’ESO i del batxillerat, reforçar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional prestada als alumnes.
  • Informar i coordinar-se amb tot el professorat del grup a través dels equips docents, amb el departament de psicopedagogia i, si s’escau, amb la tutoria de l’aula USEE, així com els professionals d’atenció educativa.