Seguiment de l’alumnat tant a nivell acadèmic com personal

Les juntes d’avaluació ordinàries les convoca el/la cap d’estudis quatre cops cada curs, una per trimestre i una altra per l’avaluació final. A més, també convoca una junta de preavaluació, aproximadament un mes després de començar el curs, a 1r i 3r d’ESO.  Finalment, convoca les juntes d’avaluació extraordinàries per a tots els cursos, al setembre, excepte per segon de batxillerat, on aquesta avaluació es fa al juny.
Estan formades per tot el professorat que fa classe en aquell grup i són presidides per la tutoria, que pren nota de les informacions, dels acords consensuats i de les mesures a prendre. D’aquesta manera es fa el seguiment de l’alumnat tant a nivell acadèmic com personal, amb la finalitat que tinguin uns resultats coherents amb les seves capacitats i una convivència respectuosa i fructífera durant la seva estada en el nostre centre.

Institut_Valldemossa_evaluacio