Els equips docents són el conjunt de professorat que imparteix la seva matèria en un mateix nivell i/o grup

Els equips docents es reuneixen periòdicament al llarg de cada avaluació per tal d’establir pautes comunes en la tasca educativa del professorat. Les reunions vénen marcades pel propi desenvolupament del curs:

  • Reunions inicials
  • Reunions preparatòries de les avaluacions
  • Reunions d’avaluació
  • Reunions de valoració de les avaluacions

Les reunions d’equips docents són l’últim esglaó d’una cadena que comença a les reunions de l’equip directiu, els continguts de les quals passen a les reunions de coordinació, formada per les coordinacions de nivell i l’equip directiu (Consell de Direcció), on es preparen les reunions de tutors, i finalment es realitzen les reunions d’equips docents, de grup, presidides pel tutor i la psicopedagoga, o de nivell, presidides per la coordinació de nivell corresponent.

Institut_Valldemossa_equpsdocents