L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics

L’equip directiu està integrat per la direcció, la secretaria, prefectura d’estudis i coordinació pedagògica.
Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció. En concret, coordinen l’aplicació de la programació general anual del centre, on s’inclouen les activitats i els serveis que es presten durant tot l’horari escolar i extraescolar, i reten comptes mitjançant la memòria anual.
De forma ordinària, es reuneixen dues vegades a la setmana i de forma extraordinària sempre que calgui, a criteri de qualsevol dels integrants del consell de direcció.

Els membres de l’equip directiu de l’INSTITUT VALLDEMOSSA són:

Rosa M. López 

Directora

Isabel Monte

Cap d’Estudis

Sergio Carballo

Coordinador Pedagògic

Raquel Sánchez

Secretària

Institut_Valldemossa_direcció