Drets

 • Rebre una educació integral i de qualitat, en condicions d’equitat i d’igualtat d’oportunitats, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, que estimuli les capacitats, tingui en compte el ritme d’aprenentatge i incentivi i valori l’esforç i el rendiment, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals.
 • Ser respectats en la seva dignitat personal i integritat física, i en les seves conviccions religioses, morals i ideològiques.
 • Rebre una valoració acurada del progrés personal i del rendiment escolar, i ser informat dels criteris i procediments d’avaluació.
 • Rebre orientació acadèmica i professional.
 • Reclamar contra les decisions i qualificacions en el termini establert per la normativa.
 • Gaudir d’un ambient de seguretat i higiene i d’una convivència que fomenti el respecte entre els companys.
 • Tenir la seguretat que la informació de què disposi el centre serà reservada, i el dret a la intimitat, respectat.
 • ) Participar en el funcionament i la vida del centre.
 • Manifestar lliurement, individualment i col·lectiva, les opinions, sense perjudici dels drets dels altres membres de la comunitat educativa.
 • Ser informat sobre els ajuts previstos per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural.
 • Rebre una orientació personalitzada, i ajut necessari, en cas d’infortuni personal o familiar, malaltia o accident, perquè la circumstància no resulti en detriment del seu rendiment escolar.
 • Associar-se i reunir-se en el centre segons la normativa vigent.
 • Ser candidat i ser elegit per formar part del consell de delegats, i del CE en el cas dels alumnes de segon cicle d’ESO i de Batxillerat.
 • Ser informat i consultat a través dels seus representants.
 • Exercir el dret a la inassistència col·lectiva a classe (llevat dels alumnes de primer i segon d’ESO) sempre que es compleixin els requisits establerts en l’apartat 2.2.4 d’aquest document.

Deures

Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:
 • Assistir a classe.
 • Participar en les activitats educatives del centre i contribuir a llur desenvolupament correcte, respectant-ne els horaris i el clima de bona convivència.
 • Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
 • Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.
 • Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
 • Justificar per escrit les faltes d’assistència a classe i els retards (justificació firmada pels pares).
 • Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.
 • Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys, amb un comportament apropiat a classe i als passadissos.
 • Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
 • Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.
 • Comunicar, a través dels seus representants, amb prou antelació, qualsevol falta d’assistència col·lectiva, seguint el corresponent protocol (apartat 2.2.4 d’aquest document).
 • Complir les NOFC.

Participació de l’alumnat a la vida del centre

L’alumnat pot participar en la gestió de la vida del centre a través dels delegats, consell de delegats i del Consell Escolar. En el cas dels delegats cada grup classe té un delegat i un subdelegat. El Consell de delegats el formen el conjunt de delegats dels diferents grups de tots els nivells, podent-se reunir per nivells o tots junts. En el cas del CE l’alumnat està representat per tres alumnes, preferentment de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat. Davant l’equip directiu són representants de l’alumnat els qui ho són al CE i/o els delegats de grup

Delegats de curs

 • Són els representants de la classe, escollits en sessió de tutoria.
 • Són els portaveus dels suggeriments o queixes de la seva classe davant el professorat, tutories i els òrgans col·legiats i unipersonals del centre .
 • Vetllen pel manteniment de l’aula i avisen la tutoria dels desperfectes.
 • Informen la classe dels temes tractats al consell de delegats i de l’ordre del dia del CE i les seves decisions.
Si no compleixen aquestes funcions poden ser destituïts i substituïts mitjançant votació. També poden dimitir.

Consell de Delegats

És l’òrgan que facilita la incorporació de l’alumnat al govern del Centre. Està format pels delegats elegits pels estudiants de cada grup i pels representants dels estudiants en el CE del Centre.
Són les seves funcions:
 • Donar assessorament i suport als representants de l’alumnat del CE, als quals faran arribar la problemàtica específica de cada grup o curs que representen.
 • Elaborar informes per al CE, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest òrgan col·legiat.
 • Informar-se de l’ordre del dia de les reunions del CE.
 • Participar en les propostes de modificació de les NOFC.
 • Reunir-se periòdicament una vegada per trimestre i, extraordinàriament, les vegades que calgui. L’assistència és obligatòria.