Els departaments coordinen les activitats docents de les àrees i les matèries corresponents

El personal docent del centre, d’acord amb les especialitats i/o les afinitats de les matèries impartides, s’agrupa en diversos departaments didàctics.
En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i les matèries corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent.
El departament de doordinació didàctica és l’òrgan que assumeix, a través del professorat que l’integra, l’ensenyament de les matèries que té assignades, la seva programació i avaluació, i la millora contínua dels resultats que assoleix l’alumnat.
Els departaments de coordinació didàctica de l’INSTITUT VALLDEMOSSA són:

En forma part el professorat de les especialitats de llengua catalana i literatura.
En forma part el professorat de les especialitats de llengua castellana i literatura.

En forma part el professorat de les especialitats d’anglès, francès i italià.

En forma part el professorat de les especialitats de geografia i història, filosofia, i economia.
En forma part el professorat de l’especialitat de matemàtiques.

En forma part el professorat de les especialitats de física i química, i el de biologia i geologia.

En forma part el professorat de l’especialitat de tecnologia.
En forma part el professorat de l’especialitat de dibuix.
En forma part el professorat de l’especialitat d’educació física.
En forma part el professorat de l’especialitat de música.

En forma part el professorat de l’especialitat de psicopedagogia.

En forma part el professorat de l’especialitat de llatí i de grec.

Dins del departament de ciències naturals hi ha constituïts el seminari de física i química, i el de biologia i geologia.

Dins del departament de ciències socials hi ha el seminari de filosofia i el d’economia.

A més tenim els seminaris unipersonals de religió i clàssiques.

Institut_Valldemossa_departaments