L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa que s’estructura en quatre cursos: 1r, 2n, 3r i 4t

En el nostre centre a 1r  i 2n d’ESO de les 3 línies oficials en fem quatre grups d’uns  25 alumnes, per atendre millor l’alumnat i facilitar l’adaptació a l’institut.

A 3r i a 4t tenim tres grups d’uns 30 alumnes.

El currículum de l’educació secundària obligatòria estableix matèries comunes per a tot l’alumnat i matèries optatives.

A  tercer curs la matèria de ciències de la naturalesa es desdobla en biologia i geologia, d’una banda, i física i química, de l’altra.

El currículum optatiu té com a finalitat reforçar, ampliar i complementar les matèries comunes. En l’oferta de matèries optatives s’ofereix com a segona llengua estrangera el francès des de 1r d’ESO i l’italià a partir de 2n d’ESO.

L’alumnat de 4t d’ESO ha de cursar tres matèries específiques.

En algunes matèries  com música, matemàtiques, ciències naturals,  laboratori de física i química i algunes optatives, s’imparteix part de la classe en anglès, per tal de familiaritzar l’alumnat en l’ús vehicular d’aquesta llengua.

En els tres primers cursos es fa un treball de síntesi a final de curs i a 4t es fa un projecte de recerca.

En tots dos casos són activitats que es fan en equip.

Matèries comunes 1r, 2n, 3r :

 • Ciències de la naturalesa
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologies

Matèries comunes 4t :

 • Ciències socials, geografia i història (3h)
 • Llengua catalana i literatura (3h)
 • Llengua castellana i literatura (3h)
 • Llengua estrangera (3h)
 • Educació ètica cívica (3h)
 • Educació física (2h)
 • Matemàtiques (4h)

Matèries específiques 4t:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Francès
 • Tecnologia