Les Tutories

Orienten la tria de matèries mirant de combinar, a més del gust personal de l'alumne, tres principis generals:
 • La formació general en la modalitat.
 • La continuïtat de les matèries (opcions I i II).
 • La coherència de les opcions amb les matèries ponderades per les facultats universitàries o per els CFGS a què els alumnes volen optar.

La repetició de curs i les matèries pendents de primer

Un alumne pot passar a segon curs amb dues matèries pendents de primer, de les quals és avaluat de manera continuada durant el curs de segon. Fins a quatre matèries suspeses poden ser repetides com a matèries soltes, sense necessitat de repetir la integritat del curs. La contrapartida d'aquesta mena de repeticions és la discontinuïtat de l'horari.

El simulacre PAU

L'última setmana abans de Setmana Santa, el centre simula, a tall d'assaig general, les proves PAU en les mateixes condicions que es trobaran els alumnes el mes de juny. Les notes obtingudes tenen validesa per a les diverses matèries i permeten fer el càlcul dels resultats que haurien obtingut en condicions reals, comparar-los amb les notes de tall vigents, etcètera.

Viatges

Hi ha dos viatges importants: al CERN, amb alumnes de primer i de segon de ciències, i a Roma, amb alumnes de segon d'història de l'art i de dibuix tècnic, a banda d'un PROGRAMA D'INTERCANVI amb alumnes d'altres països.

MATÈRIES COMUNES (4h setmanals)

Matèries comunes 1r BATX

 • Llengua i literatura catalanes (2h)
 • Llengua i literatura castellanes (2h)
 • Llengua anglesa (3h)
 • Filosofia i ciutadania (4h 1Quatr)
 • Ciències per al món contemporani (4h 1Quatr)
 • Educació física (2h)

Matèries comunes 2r BATX

 • Llengua i literatura catalanes (2h)
 • Llengua i literatura castellanes (2h)
 • Llengua anglesa (3h)
 • Història de la filosofia (3h)
 • Història d’Espanya (3h)

MATÈRIES DE MODALITAT (4h setmanals)

Ciències

1r BATX

 • Matemàtiques I
 • Física I
 • Biologia I
 • Química I

2n BATX

 • Matemàtiques II
 • Física II
 • Biologia II
 • Química II

Tecnologia

1r BATX

 • Matemàtiques I
 • Física I
 • Dibuix tècnic I
 • Tecnologia industrial I

2n BATX

 • Matemàtiques II
 • Física II
 • Dibuix tècnic II
 • Tecnologia industrial II

Ciències Socials

1r BATX

 • Mat CCSS I
 • Economia de l’empresa I
 • Economia
 • Psicologia i sociologia

2n BATX

 • Mat CCSS II
 • Economia de l’empresa II
 • Geografia
 • Literatura Castellana

Humanitats

1r BATX

 • Grec I
 • Llatí I
 • Literatura universal
 • Història de Catalunya

2n BATX

 • Grec II
 • Llatí II
 • Literatura Catalana
 • Història de l’art

Click edit button to change this text.

De manera limitada (i assessorats per les tutories), els alumnes poden estudiar algunes matèries de modalitats diferents a la seva. També poden estudiar, a través de l’Intitut Obert de Catalunya, alguna de les matèries que el centre no ofereix

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

TREBALL DE RECERCA:

Els alumnes elaboren i presenten el seu treball entre el febrer del primer curs i el novembre del segon. Com que el TR comporta la vinculació d’alumnes i tutories, els alumnes trien el seu treball seguint l’ordre que estableix la mitjana de les qualificacions de cadascú en el primer trimestre de primer, i ho fan entre una àmplia oferta del centre i els treballs que ells mateixos proposen

Click edit button to change this text.

SORTIDES ACADÈMIQUES DEL BATXILLERAT

AMB EL BATXILLERAT APROVAT, CFGS

MAJORS DE 18 ANYS, SENSE EL BATXILLERAT APROVAT, PROVA D’ACCÉS ALS CFGS

PAU

ACCÉS A LA UNIVERSITAT