Vetllen pel compliment del nostre projecte educatiu

Els òrgans de coordinació unipersonals són els caps de departament, les coordinacions de nivell, la coordinació d’informàtica, la coordinació d’activitats i serveis escolars, la coordinació de biblioteca, la coordinació de riscos laborals, la  coordinació de salut i escola, la coordinació d’esport a l’escola, la coordinació de mediació i la coordinació de moodle i pàgina web.
Els òrgans unipersonals dedicaran part del seu horari lectiu a les tasques pròpies del seu càrrec en funció de les responsabilitats assignades.
Els òrgans de coordinació unipersonals són nomenats per la direcció per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.

Institut_Valldemossa_departaments

Funcions de les coordinacions

Correspon al cap de departament (o seminari) la coordinació general de les activitats del departament i la seva programació i avaluació. En concret, les seves funcions són:

 • Fer la programació anual.
 • Convocar i presidir les reunions del departament.
 • Coordinar el procés de concreció del currículum de les matèries corresponents i vetllar per la coherència al llarg dels cursos i etapes.
 • Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives.
 • Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes en les matèries corresponents i vetllar per la seva coherència.
 • Definir els continguts mínims per assolir les competències bàsiques i consensuar la forma de recuperar avaluacions o matèries pendents.
  Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament.
 • Promoure activitats que suposin connexió entre matèries diferents.
Tenim dues coordinacions d’ESO (1r-2n i 3r-4t) i una de Batxillerat, encarregades de vetllar per la correcta aplicació de les accions educatives programades. Formen part del consell de direcció i es coordinen amb les tutories – coordinacions de nivell. A més, les dues coordinacions d’ESO distribueixen l’alumnat en les diferents matèries optatives sol·licitades i participen juntament amb les tutories en la distribució de l’alumnat en els grups de 3r d’ESO.
Correspon a la coordinació d’activitats i serveis escolars la coordinació general de les activitats complementàries i de les activitats extraescolars del centre.
En concret, són funcions de la coordinació d’activitats i serveis escolars:

 • Organitzar les activitats escolars complementàries: festes de Nadal, Carnaval i Sant Jordi, festes de comiat de 4t d’ESO i 2n de batxillerat, jubilacions…
 • Organitzar les activitats extraescolars gestionades pel centre.
 • Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars complementàries i a les activitats extraescolars.
 • Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà a la memòria del pla general anual del centre.
La coordinació d’informàtica té les funcions següents:
 • Assessorar el professorat en l’ús de les aplicacions informàtiques i en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics.
 • Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos.
 • Coordinar l’ús i el manteniment dels espais (aules info, carros de portàtils) i dels equipaments i recursos informàtics del centre i gestionar les incidències que hi pugui haver.
 • Col·laborar amb la coordinació de biblioteca per a l’elaboració del seu blog.
Les funcions de la coordinació de biblioteca són les següents:
 • Dinamitzar l’ús de la biblioteca com a centre de recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge.
 • Dinamitzar el blog de la biblioteca.
 • Organitzar activitats dins la biblioteca i fer-ne difusió al claustre i a l’alumnat.
 • Orientar sobre los recursos disponibles a alumnat i professorat.
 • Coordinar-se amb la coordinació d’informàtica per organitzar el blog.
Aquesta coordinació s’encarrega de:
 • Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Recollir el màxim d’informació sobre salut laboral i facilitar-ne la seva difusió.
 • Anar a les reunions que la Secció de Prevenció de Riscos Laborals convoqui per als coordinadors i informar-ne al centre.
 • Comunicar a la Secció del Servei de Prevenció tots aquells incidents o dubtes respecte a possibles riscos en el centre.
 • Organitzar el simulacre d’incendis preceptiu a cada curs.
S’encarrega de les funcions següents:
 • Organitzar les sessions del programa JASP (per a l’alumnat de 3r d’ESO), per tractar l’afectivitat a l’adolescència, a càrrec dels Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Organitzar la sessió del programa PASSIR (per a l’alumnat de 4t d’ESO), sobre sexualitat en el CAP de St Andreu – Meridiana.
 • Organitzar les sessions dels tallers de sexualitat al CJAS (per a l’alumnat de 3r d’ESO) de l’Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona: Parlem-ne, no et tallis (per a l’alumnat de 3r d’ESO), Canvis (per a l’alumnat de 2n d’ESO), Esmorzar Saludable  (per a l’alumnat de 2n d’ESO).
 • Organitzar les sessions dels programes PASE (per a l’alumnat de 2n d’ESO)i Donació i Trasplantaments d’Òrgans (per a l’alumnat de 4t d’ESO), amb la col·laboració d’una ex-alumna metgessa (Gemma Escribano).
 • Organitzar les sessions de Prevenció de drogodependències (per a l’alumnat de 3r d’ESO), a càrrec d’un tècnic en prevenció i tractament de les drogodependències.
S’encarrega d’organitzar i gestionar les activitats extraescolars esportives i contractar els monitors per a la realització d’aquestes activitats.
Les funcions de la coordinació de mediació són les següents:
 • Organitzar les sessions de mediació a partir de les demandes d’alumnes, tutories i equip directiu.
 • Assegurar la formació de nous mediadors per garantir l’equip de mediadors.
 • Difondre el servei entre l’alumnat, professorat i tutories del centre.

Les funcions de la coordinació moodle-pàgina web són les següents:

 • Crear cursos per als diferents departaments didàctics i/o professors que ho sol·licitin en el Moodle de l’Institut.
 • Donar d’alta a nous usuaris (alumnat i professorat) fent-los arribar els codis d’usuari i contrasenya.
 • Portar al dia la pàgina web de l’institut introduint les modificacions i/o actualitzacions que des de l’equip directiu se li facin arribar.