A continuació teniu un extracte de les NOFC (normes d’organització i funcionament del centre relatives a la convivència

Dins d’aquest apartat s’inclou el següent:

 • Mesures de promoció de la convivència.
 • Conductes contràries a les normes de convivència o irregularitats (tipologia i mesures correctores).
 • Conductes greument perjudicials per la convivència o faltes (tipologia i mesures correctores).
 • Circumstàncies que poden disminuir o agreujar la gravetat de la conducta.

Tota infracció a aquestes normes de convivència serà objecte d’advertiment i si cal, de sanció. Tot això d’acord amb les disposicions del Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius no universitaris de Catalunya i amb la Llei 12/2009 de 10 de juliol.

Seran objecte d’advertiment i sanció no solament els actes contraris a les normes de convivència comesos dins del recinte escolar sinó també aquelles accions dutes a terme fora del Centre però relacionades amb la vida escolar o que afectin membres de la comunitat educativa de l’Institut.
L’esmentat Decret 102/2010 i l’esmentada llei 12/2009 distingeixen les irregularitats o conductes contràries a les normes de convivència, de les conductes greument perjudicials per a la convivència (faltes).

La convivència a l’Institut, com a lloc públic, exigeix el respecte als altres, tot seguint les convencions socials majoritàriament acceptades. Es treballa des de sempre per la convivència pacífica entre totes les persones que formen part de la nostra comunitat educativa. Començant per les tutories, cap d’estudis i també el professorat s’utilitza la mediació de forma natural des de fa molts anys. La figura del Cap d’Estudis ha estat essencialment mediadora davant els conflictes de convivència.
Per dur a terme aquesta tasca s’hi han dedicat moltes hores, però sempre centrades en la figura dels tutors i del Cap d’Estudis envers l’alumnat. Alhora, s’ha anat descobrint i valorant la necessitat d’arribar a tots els membres de la comunitat educativa, fent del propi procés mediador part del nostre projecte educatiu, no només en el fons sinó també en la forma.
En aquest sentit, per tal de millorar la convivència del centre, l’institut utilitza la mediació escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes, tant de prevenció com de resolució. El Consell Escolar n’ha aprovat la utilització.

Els trets principals de la mediació són la voluntarietat, la confidencialitat, l’empatia, l’assertivitat i la cooperació. Tots els sectors de la comunitat educativa (alumnes, pares, professorat i personal no docent) poden actuar com a mediadors, si han seguit el curs de formació en mediació escolar. Han de ser persones creïbles i de confiança, obertes i conciliadores. Han de tenir una escolta activa i han de ser neutrals.

Els conflictes susceptibles de seguir el procés de la mediació són tots aquells que no arriben al punt d’ésser penalitzats, d’acord amb els punts 5.2 i 5.3 de les normes d’organització i funcionament com: insults, faltes de respecte, algunes bromes pesades, discussions, malentesos, baralles sense agressió, prebullyng, burles…. Aquestes situacions es donen sobretot al pati, als passadissos en els canvis de classe, i al carrer, a les sortides. A més, l’ús generalitzat de les noves tecnologies (mòbils, internet i xarxes socials…) n’ha potenciat la difusió i la participació de companys no implicats inicialment en el conflicte.
Els conflictes que no poden seguir el procés de mediació són aquells que ja han derivat en agressions, en aquelles situacions en què s’han comès actes delictius, o si ja han estat penalitzats d’acord amb els punts 5.2 i 5.3 de les normes d’organització i funcionament del centre. Tampoc poden ser objecte de mediació aquells conflictes en què la persona necessita ajut terapèutic.

L’inici del procés de mediació d’un conflicte s’inicia fent arribar a la bústia de mediació la proposta per part dels tutors, professors, alumnes o pares. L’adjudicació dels mediadors i la temporització del procés la farà la coordinadora en funció de la demanda dels mediables i/o tutor.

Tipologia

Són conductes contràries a les normes de convivència:
 • les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe (es considera que una falta és cada absència o retard a una hora de classe).
 • els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.
 • els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
 • els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.
 • el deteriorament, causat intencionadament o per conducta inapropiada, de les dependències del centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar.
 • qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no constitueixi falta segons l’article 37 de la Llei 12/2009.

Mesures correctores

Les mesures correctores que s’aplicaran a aquestes conductes són les següents:

Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe:

 • per 8 faltes de puntualitat o 5 faltes d’assistència injustificades: amonestació del tutor i avís a la família.
 • l’acumulació de 15 faltes de puntualitat o de 10 faltes d’assistència injustificades es considera “falta”.

A efectes de sanció no es tindran en compte els tres primers retards. Pel què fa referència al dret col·lectiu de vaga (a partir de 3r d’ESO), amb autorització paterna, no es considera falta injustificada.

 Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del Centre, actes d’incorrecció i actes d’indisciplina:

Si l’acte es produeix a classe, el professorat que ha presenciat la incorrecció o l’acte d’indisciplina pot donar-li una NOTIFICACIÓ D’EXPULSIÓ DE CLASSE O INCIDÈNCIA.
En el cas que comporti expulsió de classe, l’alumne portarà la notificació, firmada pel professor que l’hagi decidida (on hi constarà el motiu de la notificació d’expulsió), al professorat de guàrdia, qui la signarà i retornarà la còpia blanca a l’alumne. Aquest haurà de treballar sota la vigilància del professorat de guàrdia. Posteriorment, l’alumne presentarà als pares aquest imprès perquè el signin i el retornarà a la tutoria. Per altra part, el professorat de guàrdia dipositarà la còpia de color blau a la bústia de prefectura. Si l’alumne expulsat no segueix aquestes normes, l’expulsió es comptabilitzarà doble.
En el cas que comporti notificació d’incidència, l’alumne portarà la notificació, firmada pel professor que l’hagi decidida (on hi constarà el motiu de notificació d’incidència), al professorat de guàrdia, qui la signarà i retornarà la còpia blanca a l’alumne. Aquest tornarà a classe. Posteriorment, l’alumne presentarà als pares aquest imprès perquè el signin i el retornarà a la tutoria. Per altra part, el professorat de guàrdia dipositarà la còpia de color blau a la bústia de prefectura. Si l’alumne expulsat no segueix aquestes normes, l’expulsió es comptabilitzarà doble.

Quan s’acumulin 3 expulsions de classe, la tutoria amonestarà l’alumne i ho comunicarà per carta a la família. A les 5 expulsions, es passa a la consideració de “falta”.

Per aquest tipus d’incorreccions, a criteri del professorat que ha presenciat la incorrecció, es pot aplicar com a mesura correctora l’assistència al centre per part de l’alumnat que ha comès la incorrecció, amb una tasca encomanada pel professor, els dimarts a la tarda, durant una o dues hores. La primera vegada que s’incompleix aquesta sanció el professorat que ha aplicat el càstig fa una notificació d’incidència i l’alumne ha de venir un altre dimarts. Si s’incompleix per segona vegada l’alumne serà sancionat amb 1 dia de suspensió d’assistència al Centre.

Deteriorament, causat intencionadament o per conducta inapropiada, de les dependències del centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar.

El tutor avisa la família i informa de com haurà de reparar els desperfectes causats: reparació per part de l’alumne o pagament pel valor del dany causat.

Tipologia

Són conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre (“faltes”):

 • Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.
 • L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar i en la utilització d’aplicacions informàtiques.
 • Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.
 • La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre, entre elles arribar a les 15 faltes de puntualitat injustificades, a les 10 faltes d’assistència injustificades o a les 5 expulsions.
Mesures correctores

Tal com s’indica a la llei 12/2009, les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat 5.3.1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.
Correspon a la direcció la imposició les mateixes. L’aplicació d’aquestes sancions comporta la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari en els termes que determina el decret.

Acumulació de faltes de puntualitat injustificades:

 • a les 15 faltes, l’alumne serà sancionat amb 1 dia de suspensió d’assistència al Centre.
 • a les 20 faltes, l’alumne serà sancionat amb 3 dies de suspensió d’assistència al Centre.
 • a les 30 faltes, l’alumne serà sancionat amb 5 dies de suspensió d’assistència al Centre.
 • a les 40 faltes, l’alumne serà sancionat amb 10 dies de suspensió d’assistència al Centre.

Acumulació de faltes injustificades d’assistència:

 • a les 10 faltes injustificades, l’alumne serà sancionat amb 1 dia de suspensió d’assistència al Centre.
 • a les 15 faltes injustificades, l’alumne serà sancionat amb 3 dies de suspensió d’assistència al Centre.
 • a les 20 faltes injustificades, l’alumne serà sancionat amb 5 dies de suspensió d’assistència al Centre.
 • a les 30 faltes injustificades, l’alumne serà sancionat amb 10 dies de suspensió d’assistència al Centre.
 • si s’arriba a les 40 faltes (10 si s’acumulen en una única assignatura), s’aplicarà la inhabilitació per cursar estudis al Centre pel període que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic. L’alumne serà sancionat amb 15 dies de suspensió d’assistència al Centre (com a mesura provisional).

 Reiteració d’expulsions de classe:

 • a les 5 expulsions, s’aplicarà la sanció de 1 dia de privació d’assistència al centre.
 • a les 8 expulsions, s’aplicarà la sanció de 3 dies lectius de privació d’assistència al centre.
 • a les 10 expulsions, s’aplicarà la sanció de 5 dieslectius de privació d’assistència al centre.
 • a les 12 expulsions, s’aplicarà la sanció de 10 dies lectius de privació d’assistència al centre.
 • si s’arriba a les 14 expulsions, s’aplicarà la suspensió del dret a assistir al centre per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. L’alumne serà sancionat amb 15 dies lectius de suspensió d’assistència al centre (com a mesura provisional).
 • Un alumne amb 5 expulsions perd el dret a participar en les sortides. En el cas de sortides amb pernoctació, la normativa pot ser més estricta, a criteri del professorat responsable de la sortida. Excepcionalment es podrà reconsiderar la situació de cadascun dels alumnes, referent a la seva participació en les sortides.

Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment, la direcció el comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, sense que això sigui obstacle per a la continuació de la instrucció de l’expedient.

Procediment d’instrucció d’un expedient:

 • Cal nomenar un instructor
 • En l’expedient, s’indiquen els fets, la responsabilitat i es proposa la sanció, les activitats d’utilitat social pel centre i si és necessari, l’import per a la reparació o restitució dels danys.
 • S’informa l’alumnat i si és menor d’edat a la família.
 • Es disposa de 5 dies lectius per realitzar el tràmit de vista de l’expedient i 5 dies lectius més per a formular al·legacions.
  – En incoar un expedient la direcció pot aplicar la suspensió provisional d’assistència a classe (3-20 dies), pot suposar no assistència al centre o només a classe. Cal tenir activitats per dur a terme durant aquest període.
 • El Consell Escolar pot revisar la sanció si els progenitors o l’alumne ho demanen i presentar recurs al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Les faltes i sancions que comporten la instrucció d’un expedient, prescriuen als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.
 • Si la sanció suposa l’inhabilitació definitiva de cursar estudis al centre, per l’alumnat en etapa obligatòria cal assegurar una plaça en un altre centre. Si el propi centre no ho soluciona, el Consorci d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent per assegurar l’escolarització.
 • Si l’alumne i la família reconeixen de forma immediata la comissió dels fets i accepten la sanció, la direcció imposa i aplica directament la sanció i n’ha de quedar constància per escrit.
Les circumstàncies que poden disminuir o agreujar la gravetat de la conducta:

 • Circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat, segons el criteri del tutor i del cap d’estudis i en el cas de conductes greument perjudicials, també es tindrà en compte el criteri de l’instructor de l’expedient.
 • La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
 • Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 5.3.1 que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.