INS_Valldemossa_Consell_escolar

Participacició de la comunitat

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Al Valldemossa s’ha caracteritzat com a espai de debat i de col·laboració entre tots els estaments de la comunitat educativa en el procés de millora contínua del centre.

Està integrat per les  persones següents:

  • La direcció
  • La prefectura d’estudis
  • Una persona representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre
  • Sis representants del professorat elegits pel claustre
  • Tres representants de l’alumnat elegits per ells i entre ells.
  • Tres representants del sector pares i mares, dos d’ells elegits per ells i entre ells, i un designat per l’associació de pares i mares del centre.
  • Una persona representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
  • Un representant de la USEE. En aquest cas no té la consideració de representació del professorat.
  • La secretaria del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.

Membres

Rosa M. López Casas
Isabel Monte
Raquel Sánchez

Anna Domènech, Josefa Paterna i Cristina Navarro (AFA)

Oriol Berzal, Dídac del Hoyo i Sergi Torà

Eva Hernando

Ferran Sánchez

Sergio Carballo, M. José Martínez, Marta Rialp, Javier San Antonio i Begoña Ábalos.