El Consell de Direcció del centre és un nou òrgan de gestió que proposa el nostre projecte educatiu

El consell de direcció està format per l’equip directiu i les coordinacions d’ESO i Batxillerat, és l’òrgan d’on surten i/o es recullen i prioritzen les propostes que afecten a les tutories, als equips docents, a les juntes d’avaluació i als departaments, en el dia a dia del centre. Aquestes propostes es comuniquen setmanalment a tot el professorat a través d’un full (e-avisos), i se’n penja una còpia a la sala de professorat.

Institut_Valldemossa_conselldedirecció