Directrius generals per a l’elaboració dels Projectes Curriculars

La comissió pedagògica està formada per la direcció, la prefectura d’estudis, la coordinació pedagògica, els caps dels diferents departaments de l’institut, les coordinacions de l’ESO i de batxillerat i la coordinació d’informàtica. Es convoquen de forma ordinària, un mínim de tres reunions durant el curs i de manera extraordinària, sempre que calgui. Els temes que es proposen a la comissió pedagògica es transmeten als departaments per ser debatuts i, posteriorment, si escau, aprovats al claustre i al consell escolar.
Les competències de la comissió són:

  • Establir les directrius generals per a l’elaboració dels projectes curriculars de centre.
  • Proposar al claustre de professors els projectes curriculars per a la seva aprovació.
  • Vetllar pel compliment i posterior avaluació dels projectes curriculars de centre.
  • Establir les directrius generals per a l’elaboració de les programacions didàctiques dels departaments, del pla d’orientació acadèmica i professional, i, del pla d’acció tutorial.

Institut_Valldemossa_comisiópedagogica