L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria és contínua i diferenciada segons les diferents matèries

Els criteris d’avaluació de les matèries són un referent fonamental per determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de cada matèria. Es poden trobar a l’apartat de curs actual d’aquesta web.

A cada curs es realitzen tres avaluacions, una avaluació final, i una avaluació extraordinària a setembre. A 1r i 3r es realitza a més una preavaluació al començament del curs.

Si els resultats de les avaluacions és negatiu en alguna matèria, els alumnes tenen la possibilitat de recuperar-la fent les activitats que determini el departament didàctic corresponent a aquesta matèria.

En cas d’arribar a final de curs amb alguna matèria suspesa, l’alumne haurà de fer les activitats de recuperació i presentar-se a les proves convocades al mes de juny i, si calgués, al setembre.

A cada curs es realitzen tres avaluacions, una avaluació final, i una avaluació extraordinària a setembre. A 1r i 3r es realitza a més una preavaluació al començament del curs.