Les mesures d’atenció a la diversitat pretenen que tots els alumnes assoleixin els objectius de l’etapa i les competències bàsiques

Al Valldemossa entenem el concepte d’atenció a la diversitat de la forma més àmplia possible, és a dir, considerant que tothom es pot considerar divers.

Alhora, pel que fa a l’agrupament de l’alumnat, partim del criteri d’evitar tant com sigui possible la utilització de mesures segregadores.
A partir d’aquests principis, s’estructura la distribució de l’alumnat, de forma heterogènia, en funció de les possibilitats que ofereix la nostra plantilla.

Així, doncs, els nostres criteris d’atenció a la diversitat van del general al concret, i abasten tot l’alumnat, però prioritzant els primers cursos, per tal d’utilitzar les mesures preventives des del primers moments de l’escolarització a l’institut.
A partir d’aquests principis, s’estructura la distribució de l’alumnat, en funció de les possibilitats que ofereix la nostra plantilla, amb les mesures següents :

  • La primera mesura que s’ofereix, a 1r i 2n d’ESO, és la redistribució dels 90 alumnes que omplen les nostres 3 línies d’ESO en 4 grups-classe.
  • Atenció en grups petits per reforçar matèries instrumentals com matemàtiques i llengües a 1r i 2n curs d’ESO.
  • Agrupaments flexibles en matemàtiques i anglès a 3r i 4t. En aquests cursos, l’alumnat dels tres línies oficials es reparteix en quatre o cinc grups de nivell, segons les seves capacitats i ritme de treball. Un alumne pot canviar de grup al llarg del curs, si així es pot millorar el seu rendiment.
  • Desdoblaments en llengua catalana i castellana a 3r i 4t, a més dels desdoblaments normatius per poder anar als laboratoris i al taller que es fan a ciències de la naturalesa i tecnologies.
  • Des del curs 1999-2000, el centre renova projectes que permeten la utilització de l’anglès en algunes classes de les matèries comunes com música, matemàtiques, ciències naturals, laboratori de física i química i algunes optatives, per tal de familiaritzar l’alumnat en l’ús vehicular d’aquesta llengua i millorar la seva competència lingüística, utilitzant la metodologia AICLE.

El currículum optatiu permet treballar la diversitat des de totes les àrees, ja que té com a finalitat reforçar, ampliar i complementar les matèries comunes. En l’oferta de matèries optatives s’ofereix com a segona llengua estrangera el francès des de 1r d’ESO i l’italià a partir de 2n d’ESO. El seminari d’anglès també ofereix matèries optatives de contingut en anglès. A més de matèries en altres idiomes, oferim matèries específiques de reforç i millora en els hàbits d’estudi, així com altres d’ampliació i aprofundiment.

A l’Institut Valldemossa tenim el recurs d’una unitat de suport a l’educació especial (USEE) que té per finalitat facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament.
A la USEE del Valldemossa treballem amb materials específics o adaptats, desenvolupem activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els continguts i les competències a desenvolupar ho fan indispensable i concretem estratègies per fer possible la participació dels alumnes adscrits a la USEE a l’aula ordinària.

Les adaptacions que es fan per a cada alumne es concreten en el seu pla individualitzat.

els nostres criteris d’atenció a la diversitat van del general al concret, i abasten tot l’alumnat, però prioritzant els primers cursos, per tal de potenciar les mesures preventives