Retards i faltes injustificades

  • La porta del centre s’obrirà 5 minuts abans de cada hora d’inici i s’anirà tancant a l’hora exacta d’inici (8h, 10:25h, 12:45h) sempre segons el rellotge de consergeria.
  • Els professors de guàrdia de primera hora de matí, passen per les aules d’ESO a controlar l’assistència de l’alumnat. Al voltant de les 8:15, quan els professors de guàrdia han acabat la ronda, es torna a obrir la porta d’entrada i es lliura el full de retard als alumnes, es deixa la còpia verda a la casella del tutor i se’ls fa pujar a l’aula. No es permetrà l’entrada a classe de cap alumne que arribi amb retard i no porti el full groc signat pel professor de guàrdia. Al voltant de les 8:30 s’enviarà un SMS al mòbil de les famílies dels alumnes absents sense justificació.
  • Els alumnes que prevegin faltar algun dia ho comunicaran els tutors.
  • Si alguna família persisteix en no trucar quan un fill seu falta se li enviarà una carta notificant-li que no se la tornarà a telefonar.
  • Si durant les hores de classe algun alumne ha de marxar a casa el professor de guàrdia ho anotarà al full d’absències. Cal que l’alumne porti un permís escrit de la família per poder sortir. L’alumnat de primer i segon d’ESO no pot sortir sol durant l’horari lectiu, l’ha de venir a buscar un adult.