Les famílies, les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden constituir associacions, regides per la normativa vigent i pels estatuts de l’associació.
Les associacions de famílies d’alumnes tenen per finalitat essencial facilitar la participació de les mares i els pares en les activitats del centre i en la seva representació en el Consell Escolar.
L’AFA és l’associació de famílies d’alumnes de l’institut. Abans s’anomenava AMPA (associació de mares i pares d’alumes). Organitza una sèrie de serveis i activitats per a les famílies que podeu conèixer a través de la seva pàgina web.

logoafa

Simbologia del logo:
 
“la lletra “A” és la casa que acull els nostres fills (l’institut), 
la lletra “F” girada és la representació de la diversitat, tant cultural com de manera de pensar. En el nostre institut hi ha lloc per a aquells que pensen diferent (però sempre amb respecte).
La línia que surt de la lletra “A” ens porta al nostre mar mediterrani. 
El color magenta de les lletres és un color alegre i juvenil, com nosaltres, els membres de la Junta.”

afa